D.U.K.

Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

1. Mokesčiai už daugiabučio namo administravimą

Administravimo išlaidos apima: buto savininkų (nuomininkų) mokesčio už buto komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimą apskaičiavimo, gyventojų priėmimo jiems rūpimais mokesčių klausimais ir pažymų išdavimo išlaidas; pranešimo apie apskaičiuotus mokesčius už buto komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą sudarymo ir pateikimo butams išlaidas; mokesčių už komunalines ir pastatų eksploatavimo paslaugas surinkimo išlaidas; daugiabučio namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenų, ataskaitų ir kitos dokumentacijos rengimo, pildymo, registravimo, tvarkymo, saugojimo ir pažymų išdavimo išlaidas; pasiūlymų lėšų kaupimui, bei namo bendro naudojimo objektams remontuoti, atnaujinti rengimo išlaidas; susirinkimų su patalpų savininkais, bei balsavimo raštu organizavimo išlaidas; tiekėjų atrinkimo ir sutarčių su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir organizacijomis sudarymo ir vykdymo kontrolės išlaidas; teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant savivaldybės institucijų ir patalpų savininkų sprendimus dėl namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų remonto, atnaujinimo, rekonstravimo darbų pagal nustatytus privalomuosius reikalavimus; gyvenamųjų namų bendrųjų inžinierinių įrenginių audito išlaidas; kitų administravimo nuostatuose nustatytų pareigų ir uždavinių vykdymo išlaidas.

 

2. Mokesčiai už daugiabučio namo bendrų objektų eksploatavimą

Privalomuosius darbus, kuriuos privalo atlikti Administratorius, bei šių darbų apimtis nustato Vilniaus miesto savivaldybės 1999-07-08 d. sprendimu Nr. 1283V patvirtinta „Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išlaidų nustatymo metodika“ bei kiti teisės aktai. Mokesčiai už eksploatacines išlaidas yra renkami ir naudojami einamiesiems LR Vyriausybės patvirtintoje Metodikoje įvardintiems darbams atlikti bei nuolatinei namo bendrojo naudojimo objektų ir konstrukcijų techninei priežiūrai atlikti, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbams organizuoti. Šiems daugiabučio namo techninės priežiūros pagrindiniams darbams priskiriami nuolatiniai techninės priežiūros darbai ir organizacinės priemonės, susijusios su namo bendrojo naudojimo objektų būklės stebėjimu, vertinimu, atnaujinimo darbų planavimu, techninės priežiūros ir kitos dokumentacijos tvarkymu, bendrųjų konstrukcijų ir bendrųjų inžinerinių sistemų techniniu patikrinimu, saugaus naudojimo užtikrinimu, taip pat kiti darbai, būtini namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui.

 

3. Mokesčiai už šildymo punktų ir karšto vandens priežiūrą

Mokesčiai „šildymo punktų priežiūra“ ir „karšto vandens sistemų priežiūra“ yra renkami ir naudojami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintiems šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbams atlikti. Šiems darbams priskiriami: šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra, kurių metu tikrinama cirkuliacinės karšto vandens sistemos vamzdynų atšakų, stovų būklė ir šilumos punkto darbo parametrai, užtikrinama norminė patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūra, reguliuojama šildymo ir karšto vandens sistemos naudojama šiluminė galia, prižiūrimi elektros tinklai esantys šilumos punkto patalpose, tikrinamas atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimas ir jo plombos, nurašomi rodmenys, nuskaitomi paskirstomųjų apskaitos prietaisų telemetriniai duomenys, tikrinami įrenginių darbo parametrai. Taip pat atliekami periodiniai darbai nurodyti įrangos charakteristikoje, kurių metu atliekamas atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas), bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra, cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos reguliavimas ir valymas, balansinių ventilių įrengimas (esant poreikiui), šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis paleidimas, šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui, šilumos punkto sklendžių, ventilių, temperatūros reguliatorių, termorėlių, siurblių priežiūra, šilumokaičių smulkus remontas, tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra, filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas, vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo, patikrinimo metu, atkūrimas, optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas nepažeidžiant higienos normų.

 

4. Mokesčiai už šiukšlių šalintuvų priežiūrą priežiūrą

Mokestis už šiukšlių šalintuvų priežiūrą yra sietinas ne tik su šiukšlių šalintuvų vožtuvų valymu, plovimu, dezinfekavimu, laiptų aikštelės aplink šiukšlių šalintuvų vožtuvus šlavimu ir smulkių užsikimšimų pašalinimu šalintuvų vamzdynuose, bet ir šiukšlių sustūmimu iš bunkerio (konteinerinės) į komunalinių atliekų konteinerį ir trombavimu, rampos, esančios prie konteinerinės valymas, šiukšlių surinkimu iš kameros ir prie jos esančios aikštelės į konteinerį, šiukšlių kameros, bunkerio ir konteinerio patalpos priežiūra, t. y. su privalomaisiais reikalavimais, siekiant užtikrinti švarą ir higienos normų laikymąsi.

5. Kas yra atsakingas už šilumos palaikymą butuose, kuriuose nėra centralizuoto šildymo?

Daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra įrengta centralizuota šildymo sistema, patys butų savininkai privalo organizuoti ir vykdyti individualių šildymo sistemų, tame tarpe krosnių, pečių, katilų ir t.t. priežiūrą, todėl patys butų savininkai privalo laikytis higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos privalomųjų reikalavimų, užtikrinti normalų šildymo sistemos funkcionavimą ir kad šaltuoju metų laikotarpiu buto patalpose būtų palaikoma temperatūra nustatyta Higienos normose. Teisės aktuose nustatyta, kad gyvenamosiose patalpose turi būti palaikoma 18-22 laipsnių šilumos temperatura, o negyvenamame bute turi būti palaikoma mažiausiai 14 laipsnių šilumos temperatūra arba nešildomo buto sienos, lubos ir grindys turi būti apšiltintos, kad iš jo nesklistų šaltis į šildomas patalpas ir kaimynams nebūtų daroma žala.

6. Privalomieji darbai – atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro:

Reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus:

 • Mechaninio atsparumo ir pastovumo (Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347; Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas““, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455);
 • Gaisrinės saugos (statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.422; statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641);
 • Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos (Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420);
 • Saugaus naudojimo (Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga““, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706; Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas);
 • Apsaugos nuo triukšmo (Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo““, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132);
 • Energijos taupymo ir šilumos saugojimo (Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas; Statybos techninį reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas““, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131).
 • Reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad:
 • Patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289);
 • Būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

7. Avariniai darbai – tai statinių, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos avarijų ir griūties pavojų likvidavimo darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių avarinei būklei likviduoti, gyventojų ir praeivių saugumui užtikrinti, kad būtų pašalinta grėsmė butų ir kitų patalpų savininkams, arti esantiems ar atsitiktinai būnantiems asmenims (Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų Nr.30-637 priedas Nr.2 Rekomenduotinas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbų organizavimo tvarkos aprašas). UAB „Priemiestis“ atkreipia dėmesį, kad nustačius laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinės įrangos defektus, dėl kurių atsiradimo gali būti neužtikrintas tolesnis pastato mechaninis atsparumas ir pastovumas ar nustatyti defektai gali įtakoti pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio atsparumo ir pastovumo praradimui, dėl kurių blogėja žmonių gyvenimo sąlygos, patalpų savininkai patiria materialinius nuostolius, kai nustatyti defektai yra susiję su statinio privalomaisiais reikalavimais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnis) – administratorius pats priima spendimą dėl privalomųjų darbų, kuriems vykdyti patalpų savininkų sutikimo nereikia, organizavimo, lėšų šaltinio ir atlikimo. Taigi darytina išvada, kad privalomiesiems darbams priskiriami visi avarijos likvidavimo darbai, tik jie organizuojami skubos tvarka, nederinant sąmatų, nelaukiant, kol bus suskaičiuotos, surastos efektyvesnės priemonės defektams pašalinti.

8. Bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbai – tai darbai susiję su namo bendrųjų konstrukcijų, patalpų, inžinerinės įrangos remontu ar keitimu naujomis, siekiant sukurti ar pagerinti jų normatyvines savybes, įgyvendinant privalomuosius statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimus (Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai Nr.30-637).

9. Kur kreiptis dėl medžių nupjovimo ir/ar apgenėjimo?

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir tvarkymo departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdinių poskyris, organizuoja medžių ir krūmų augančių ne miško teritorijoje kirtimo, genėjimo darbus bei tolesnę jų priežiūrą.

10. Kur kreiptis dėl rūsio sandėliuko išdavimo?

Visos rūsio sandėliukų patalpos yra priskiriamos bendro naudojimo patalpoms ir bendra daline bendraturčių nuosavybe priklauso visiems butų savininkams. Civiliniame kodekse nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai gali būti valdomi, jais naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, todėl užimti rūsio sandėliuką galima, jeigu šiam sprendimui pritaria daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

 

11. Naudingos nuorodos:

 

12. Kaip užsisakyti elektroninę UAB „Priemiestis“ sąskaitą?

Raginame užsisakyti elektroninę sąskaitą už suteiktas paslaugas. Užpildykite žemiau pateiktą elektroninę formą. Užsisakyti elektroninę sąskaitą taip pat galite ir atvykę adresu Skydo g. 30 II a. UAB „Priemiestis“ klientų priėmimo metu.

Mokėjimo pranešimo siuntimo elektroniniu paštu užsakymo forma gyventojams

Norėdami gauti el. sąskaitas prašome užpildyti žemiau pateiktą formą.
 • Mokėtojo numerį rasite ant popierinės sąskaitos
 • Įsitikinkite, jog nurodėte teisingą el. paštą!